Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Wyjaśniam do czego służą mi Twoje dane.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu funkcjonującego pod adresami url: turkusoweporanki.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Justyna Kowalska Dajwór 20/30, 31-052 Kraków, Polska
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: syrena@turkuweporanki.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera – Przy subskrypcji newslettera Administrator przetwarza następujące dane: imię, adres e-mail, datę przystąpienia do subskrypcji oraz informacje o wysyłce newsletterów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Wysyłka bezpłatnych materiałów
 • Przesłania informacji lub oferty na konkretny temat, którym jesteś aktualnie zainteresowani, za pośrednictwem poczty e-mail – jeśli zwrócicie się do nas z taką prośbą i zostawicie nam dane do kontaktu, to działania te będziemy realizować na wyrażone żądanie. w Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Obsługa zapytań przez formularz oraz kontakt mailowy: w celu nawiązania kontaktu. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pomocą formularza, przekazujesz mi Twoje dane, takie jak: e-mail, w treści wiadomości możesz podać także inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Złożenie zamówienia, realizacja zamówionych usług, w tym pakowanie i wysyłka towarów –  w celu realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych na Stronie, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego. Dane, które musisz podać to imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku odmowy, nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży produktów. Twoje dane będą przechowywane także po zrealizowaniu umowy, ze względu na realizację obowiązków podatkowych i księgowych. Nie możesz się temu sprzeciwić, do czasu, gdy nie upłynie termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 • Założenia konta – w celu realizacji usługi prowadzenia Konta i jego użytkowania, musisz podać dane takie jak adres e-mail oraz hasło. Usługa prowadzenia Konta prowadzona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w Regulaminie. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu konta, ale pamiętaj, że nie oznacza to automatycznego usunięcia Twoich danych z bazy Administratora, gdyż dane te są nam potrzebne do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Reklamacje i roszczenia – w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzam dane osobowe składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji mogą być przetwarzane inne informacje, takie jak imię i nazwisko, pliki cookies, informacje o urządzeniach. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Umożliwienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube, Spreaker oraz SoundCloud, widgetów Facebooka oraz formu newsletterowych MailerLite z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych. Podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Analiza, statystyka i marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych. Podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Zbieranie opinii – za pomocą formularzy lub kontaktu indywidualnego przekazujesz mi Twoje dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, treści opinii, możesz podać także inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne. Podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. f RODO,

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora przy zapisie do newslettera czy złożeniu zamówienia
 • poprzez skontaktowanie się ze mną za pomocą wysyłki maila
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka)

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa i okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia – Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: https://cyberfolks.pl
  • operatorzy pocztowi w celu dostarczenia zamówienia produktu fizycznego
  • operator newslettera – Mailerlite Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
  • operatorzy płatności,
  • systemy fakturowania Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Nie przesyłam Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza teren Unii Europejskiej. Zaznaczam jednak, że korzystam z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi mogą wykorzystywać do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w stym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie klientów może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail, adres e-mail jest hashowany przed wysyłką do serwisu. Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail po zakończeniu procesu. Facebook wdrożył procedury zapewniające poufność.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

9. Aktualizacje

 1. Polityka prywatności może być aktualizowana.

Wersja PDF aktualnej Polityki Prywatności

Dostęp do wersji obowiązującej do 06.08.2023 – plik pdf