Regulamin newslettera

Poniżej znajduje się regulamin newslettera jaki wysyłam w ramach serwisu turkusoweporanki.pl. Zawiera również zasady dostarczania bezpłatnych materiałów za zapis, tak zwanego leadmagnetu.

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem:www.turkusoweporanki.pl (dalej: serwis) jest Justyna Kowalska oferująca Usługi w ramach działalności nierejstrowanej pod adresem Dajwór 20/30 31-052, adres e-mail: syrena@turkusoweporanki.pl numer telefonu: 602266660 (dalej: właściciel serwisu).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych przez właściciela serwisu na rzecz użytkownika serwisu internetowego (dalej: użytkownik serwisu). W ramach usługi Newsletter użytkownik serwisu nie dokonuje płatności pieniężnej, lecz przekazuje właścicielowi serwisu swoje dane.
 3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu treści cyfrowych, może dokonać zakupu tych treści, płacąc za nie określoną przez Właściciela cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Właścicielem.
 4. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela serwisu na podany przez użytkownika serwisu adres e- mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczących serwisu.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego użytkownika serwisu po podaniu w części serwisu dotyczącej usługi Newsletter swojego adresu e-mail lub innych danych objętych formularzem zapisu do usługi Newsletter, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter poprzez kliknięcie przycisku “ZAPISZ” lub przycisku o tożsamym znaczeniu, po którego kliknięciu do użytkownika zostanie przesłany link aktywujący usługę Newsletter, kliknięcie w link powoduje aktywację usługi Newsletter.
 6. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę użytkownika serwisu na przesyłanie przez serwis informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji według ustawy prawo telekomunikacyjne.
 7. Wyrażenie zgody przez użytkownika serwisuje jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter, jej brak oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.
 8. Użytkownik serwisu może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez:po naciśnięcie linku “Wypisz mnie z newslettera” znajdujący się w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela serwisu do użytkownika w ramach usługi Newsletter lub poprzez wiadomość e-mail skierowana do właściciela serwisu wysłana na adres e-mail: syrena@turkusoweporanki.pl 
 9. Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. użytkownik serwisu przestaje otrzymywać wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz następuje usunięcie danych użytkownika serwisu z bazy odbiorców usługi Newsletter.
 10. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską przysługującą właścicielowi serwisu.
 11. Do korzystania z newslettera niezbędny jest dostęp do internetu i aktywna, prawidłowo skonfigurowana skrzynka e-mail 
 12. Do korzystania z dostarczanych treści cyfrowych Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak video, dźwięk, pliki PDF czy dokumenty tekstowe. 
 13. Użytkownik serwisu może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: syrena@turkusoweporanki.pl
 14. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika serwisu składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez serwis wynosi 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik serwisu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 15. Użytkownik serwisu będący konsumentem może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 16. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter znajdują się w osobnym dokumencie Polityki Prywatności opublikowanej na stronie turkusoweporanki.pl/polityka-prywatnosci/
 17. Właściciel serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy
 18. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację Regulaminu na stronie turkusoweporanki.pl/regulamin-newsletera Użytkownik serwisu będzie poinformowany o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 19.  Regulamin obowiązuje od dnia 07.08.2023