Regulamin sklepu internetowego Turkusowe Poranki

Cześć nazywam się Justyna Kowalska i jestem autorką treści i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego  www.turkusoweporanki.pl. Poniżej znajduje się regulamin, w którym zawarłam  zasady korzystania z niniejszej strony internetowej oraz zasady zamawiania  produktów i usług, które na niej oferuję.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego (strony internetowej) www.turkusoweporanki.pl jest Justyna Kowalska oferująca usługi w ramach Działalności Nierejestrowanej pod adresem, ul. Dajwór 20/30, 31-032 Kraków, zwana dalej Wykonawcą lub Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: syrena@turkusoweporanki.pl;
  2. pod numerem telefonu: 602266660;
  3. formularz kontaktowy lub formularz rezerwacji terminu spotkania, które dostępne są na stronie www.naffy.io/turkusoweporanki
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.turkusoweporanki.pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Za pośrednictwem serwisu można dokonać zamówienia usług cyfrowych jak sesje indywidualne, warsztaty i programy grupowe, zapisać się na warsztaty organizowane w miejscach fizycznych, zamówić usługę malowania obrazu, zakupić treści cyfrowe
 2. Zamówienia można dokonać klikając w przyciski „zamawiam”, „rezerwuję”, „wybieram”, „kupuję”, „dodaj do koszyka”, które prowadzą do formularza rezerwacji na stronie serwisu turkusoweporanki.pl lub za pośrednictwem aplikacji naffy pod adresem naffy.io/turkusoweporanki lub za pomocą poczty elektronicznej syrena@turkusoweporanki.pl
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy dostawcy systemu płatności opłaty w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w ofercie Usługodawcy zawierającej cennik i szczegółowe warunki świadczenia usług jak również w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług rejestracji oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na Stronie internetowej.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług w przypadku usług i dostarczania treści cyfrowych odpłatnych i nieodpłatnych następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej bądź samodzielnej realizacji usługi skutkującej przystąpieniem do korzystania z udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania i aplikacji. Nazwy usług dostępnych nieodpłatnie oraz zakres ich realizacji można znaleźć na Stronie internetowej.
 5. Zawarcie umowy na warunkach ogólnych tego regulaminu albo ewentualnego regulaminu usługi szczególnej, oraz warunkach szczególnych określonych w zamówieniu jest potwierdzone przez Usługodawcę poprzez wysłanie Klientowi e-maila potwierdzającego fakt zawarcia umowy. Wydruk wysłanego/otrzymanego e-maila jest, w razie wątpliwości, potwierdzeniem faktu zawarcia umowy na wskazanych warunkach – wiążącym dla obu stron umowy.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług może nastąpić w drodze odrębnych ustaleń między stronami.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, albo na okres wynikający z regulaminu konkretnej usługi.
 8. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje wymagane przez formularz zamówienia dane, zgodnie ze stanem faktycznym, m.in.:
  1. imię, nazwisko, jeżeli Klient jest konsumentem,
  2. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  4. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego,
  5. inne informacje wynikające z charakteru świadczonych przez Usługodawcę usług.
 9. Podanie danych określonych w §5 ust 6 Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 10. Usługodawca może zwrócić się do Klienta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści zamówienia (w szczególności wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania NIP, potwierdzenia zarejestrowania płatnika VAT) lub innych dokumentów koniecznych do rejestracji usługi. Nie doręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy wykonania usługi. W takim wypadku umowa o świadczenie usług rozwiązuje się w dacie upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku podania przez Klienta w zamówieniu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, Usługodawca ma prawo zwrócić się o uzupełnienie bądź zmianę danych w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje rozwiązanie umowy.
 12. Z chwilą składania zamówienia Usługi lub Produktu Klient oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. podane w zamówieniu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  3. zapoznał się z treścią dodatkowych regulacji stosowanych w odniesieniu do wybranych usług oferowanych przez Usługodawcę i dostępnych na Stronie internetowej, w tym: regulaminów i szczegółowych warunków świadczenia usług, regulaminów promocji, specyfikacji technicznych, i akceptuje ich zawartość,
  4. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  6. został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych, Usługodawca może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez Usługodawcę bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty z Usługi, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje,
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej zmian w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę oraz informacji handlowej o nowych usługach Usługodawcy.
  8. oświadcza, iż rozumie, że Usługi i treści Usługodawcy nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego ani porady lekarskiej i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 13. Rejestracja usługi lub uiszczenie opłaty dotyczącej dowolnej usługi świadczonej przez Usługodawcę, jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu.
 14. Wykonawca dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej np. przez wybór określonej daty sesji indywidualnej lub w dniu ustalonej daty rozpoczęcia Warsztatu lub Programu Grupowego.
 15. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email, którą Usługodawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§ 3 PŁATNOŚCI

 1. Świadczenie oraz przedłużanie świadczenia usług odbywa się według aktualnego cennika znajdującego się na Stronie internetowej oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie wraz z załącznikami do niego stanowiącymi z nim integralną całość oraz cen indywidualnie ustalanych z klientem w ramach okresowych planów promocyjnych. Ceny usług i produktów, określone w cenniku oraz Regulaminie, są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na Stronie internetowej i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz przedsprzedaży, polegających na udzielaniu rabatów kwotowych co do konkretnej treści cyfrowej/usługi cyfrowej i/lub produktu. Rabat liczony jest od kwoty brutto.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi  lub produktu na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 5. Wpłaty można dokonać korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego lub korzystając z płatności online przez systemy płatności Stripe oraz Przelewy24.
 6. W przypadku zapłaty tradycyjnym przelewem, datą zapłaty jest data zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy.
 7. W przypadku dokonania zapłaty za pośrednictwem operatora płatności, datą zapłaty jest zawsze data uznania na rachunku bankowym dostawcy systemu płatności z ust. 4 pełnej kwoty wynagrodzenia. Z kolei po 7 dniach od dnia zapłaty, wynagrodzenie przekazywane jest na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. Z chwilą składania zamówienia/zawierania umowy w formie pisemnej Klient wyraża zgodę na wystawiane i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
 9. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta.
 10. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta, bądź w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na usługi zawierana jest na okres podany w Formularzu zamówienia, wskazany w cenniku usług oraz szczegółowych warunkach zamówionej usługi.
 2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 3. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza rezerwacji lub wpłaty na konto Usługodawcy i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Wykonawcy na adres poczty elektronicznej: syrena@turkusoweporanki.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Wykonawca zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
 4. Postanowienia regulaminów świadczenia danej usługi oraz regulaminy promocyjne mogą zawierać szczególne zasady wypowiadania umów przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku terminowego uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za wybraną usługę lub w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5 ZMIANY TERMINÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu oraz miejsca świadczenia Usługi, jak również prawo do jej odwołania.
 W takim przypadku Wykonawca powiadomi Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rezerwacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania świadczenia Usługi i zobowiązany jest jedynie do zwrotu Opłaty;

 3. Klient zachowuje prawo do przełożenia terminu świadczenia Usługi Sesji Indywidualnej na inny uzgodniony przez Strony termin. W przypadku odwołania lub zmiany terminu, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 4. Jeżeli Klient nie może odbyć sesji indywidualnej w ustalonym terminie, powinien niezwłocznie o tym poinformować drogą mailową na adres syrena@turkusoweporanki.pl. W ciągu 14 dni od odwołania zostanie zaproponowany inny termin sesji.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w sesji indywidualnej lub Warsztacie/Programie grupowym po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 4.3 niniejszego regulaminu oraz nieskorzystaniu przez niego z prawa do zmiany terminu, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 6. Jeżeli Sesja indywidualna, Warsztat lub Program grupowy zostaną zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Usługodawca może przełożyć wydarzenie na inny termin.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać drogą mailową na adres syrena@turkusoweporanki.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę usługi, datę realizacji usługi oraz e-mail Klienta.
 2. Reklamacje składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji, jednakże nie później niż 30 dni od dnia w którym zdarzenie to nastąpiło.
 3. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§ 7 ZBIERANIE I UDOSTĘPNIANIE OPINII

 1. Usługodawca zbiera opinię o swoich usługach za pomocą formularza lub kontaktu indywidualnego e-mail oraz anonimowo za pomocą „screenshotów” z opiniami, które klienci publikują na w mediach społecznościowych. 
 2. Wypełniając formularz lub przesyłając opinię Klient podaje dobrowolnie takie dane jak imię, nazwisko, pseudonim, treść opinii lub informacje dodatkowe, potwierdzając znajomość tego regulaminu i wyrażając zgodę na  przetwarzanie tych danych w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i wizerunkowych. 
 3. Wszystkie opinie publikowane przez Usługodawcę należą do Klientów, którzy korzystali z jej usług. Usługodawca zastrzega prawo do wyboru opinii, które publikuje na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
 4. Klienci, którzy do formularza opinii załączyli swój wizerunek w formie zdjęcia, wideo lub nagrania głosowego oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z związanych z publikacją ich wizerunku lub głosu. Usługodawca ma prawo wykorzystać powyższe materiały w celach promocyjnych, informacyjnych, marketingowych, wizerunkowych. W każdej chwili można to prawo wycofać i zgłosić prośbę o usunięcie tych danych ze strony internetowej za pomocą kontaktu przez pocztę elektroniczną.

§ 8 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz w celu korzystania z produktów i usług cyfrowych Usługodawcy każdy Klient powinien we własnym zakresie oraz na własny koszt i ryzyko zapewnić po swojej stronie przez system teleinformatyczny, następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. urządzenie elektroniczne pozwalające na korzystanie z Internetu (laptop, komputer stacjonarny, smartfon, etc.),
  4. urządzenie elektroniczne pozwalające na połączenia dźwiękowe oraz z obrazem,
  5. przeglądarkę Internetową z włączoną obsługą JavaScript,
  6. przeglądarka plików pdf, word, excel,
  7. aktywny i prawidłowo skonfigurowany  adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. W przypadku niektórych Produktów i usług cyfrowych (np. warsztatów na żywo, sesji indywidualnych lub grupowych) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Google Meets, Zoom lub innych aplikacji do telekonferencji i spotkań online), o czym Usługodawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.

§ 9 TREŚCI NIEODPŁATNE I ODPŁATNE

 1. Na stronie są udostępniane publicznie treści tekstowe, graficzne, audiowizualne i dźwiękowe, z których można korzystać nieodpłatnie i bez konieczności podawania danych osobowych.
 2. Treści przesyłane przez Usługodawcę nieodpłatnie tylko subskrybentom newslettera w zamian za zapis do newslettera reguluje odrębny regulamin.
 3. Treści nieodpłatne oraz treści odpłatne oferowane w ramach świadczenia Usług i produktów cyfrowych są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Usługodawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Usługodawcy odpowiednich licencji. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych w Serwisie w ramach użytku prywatnego. Niedozwolone jest udostępnianie ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi ani odpłatnie ani nieodpłatnie.
 4. Treści upubliczniane przez Usługodawcę w ramach treści darmowych oraz płatnych nie są poradą medyczną i mają charakter edukacyjny.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Zagadnienia dotyczące newslettera i dostarczania darmowych treści zostały uregulowane w oddzielnym dokumencie.
 3. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 5. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych, sposobów płatności czy dostarczania usług lub produktów. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. 
 11. 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany regulaminu informacja zostanie podana na głównej stronie serwisu turkusoweporanki.pl
 12. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 07.08.2023

Przykładowe wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzory reklamacji można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Wersja PDF regulaminu datowanego na 07.08.2023